# کرونا را شکست میدهیم
# هر خانه یک پایگاه سلامت
# در خانه می مانیم

Preview image